Правила такмичења „Кенгур без граница”

1.1. Отварање пакета је забрањено пре 16. марта 2023, односно дана такмичења. На то треба да припази одговорни наставник школе. У случају да школа не добије задатке, 2 дана пре такмичења, треба да се јави организатору.

1.2. Пре такмичења проверите да ли сте добили одговарајући број листова задатака. Ако их случајно имате мање, можете фотокопирати потребан број.

1.3. Дежурни наставник треба да пази на ученике при попуњавању тестова, да не би преписивали одговоре и да се придржавају времена предвиђеног за решавање задатака. Ученици 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. разреда не смеју да седе један до другог, јер су њихови тестови истоветни (или имају велики број истих задатака), иако се рангирање ученика врши по разредима.

1.4. Пре почетка такмичења ученици треба да буду обавештени о следећим правилима.

  • Такмичење је појединачно.

  • Забрањено је коришћење калкулатора, рачунара, формула, књига или свезака и мобилних телефона (мобилне телефоне искључене ставити на катедру).

  • Ученик може да користи празан папир за цртање и рачунање, графитне и хемијске оловке, наливперо, фломастер, лењир, угломер.

  • Кодне листе су јединствене и садрже простор за попуњавање одговора за 30 задатака. Ученици млађих разреда уписују одговоре само на оне задатке (са одговарајућим редним бројем) које су добили. Листе за одговоре се попуњавају искључиво плавом или црном хемиjском оловком, фломастером или наливпером. Кодне листе попуњенe графитном оловком нећемо узети у обзир. Попуњавање кодне листе вршите на следећи начин: у ред одговарајућег задатка уписати X у квадрат из колоне за онај понуђени одговор за који такмичар мисли да је тачан. Ознака X треба да попуни квадрат, не сме да буде ни већa ни мањa од тога. Замена кодних листа није дозвољена.

  • Одговор је нетачан ако ученик стави два X-а код истог задатка, ако користи друге ознаке, ако покуша да избрише уписани X или ако исправља коректором и другим средствима.

  • Тачни одговори за прву трећину (првих 6, 8 или 10) задатка вреде по 3 бода, за другу трећину по 4 бода, а за трећу трећину по 5 бодова. Ако ученик означи нетачан одговор, одузима му се четвртина бодова предвиђених за тај задатак, а ако не означи ниједан одговор, то решење вреди 0 бодова. Добијени збир се повећава за 30 бодова (за ученике 1. и 2. разреда основне школе за 18, а за ученике 3. и 4. разреда основне школе за 24 бода), тако да не буде ученика са негативним збиром бодова. Максималан број бодова је 150 (за ученике 1. и 2. разреда основне школе 90, а за ученике 3. и 4. разреда основне школе 120).

  • Време предвиђено за израду задатака је 60 минута за ученике 1. и 2. разреда основних школа, 75 минута за ученике 3. и 4. разреда основних школа, а за све остале ученике 90 минута.

  • Своје резултате ученици ће моћи да пронађу на Интернету. Напомените да такмичари своје одговоре запишу или заокруже код текстова задатака који остају код њих, да би могли да саберу своје бодове кад решења буду објављена.

 

2. ПОСТУПАК ТАКМИЧЕЊА

2.1. После обавештења о правилима ученицима треба поделити кодне листе и признања и, на крају, листе са задацима. Дежурни наставник проверава да ли је сваки ученик читко записао своје податке на кодном листу. Место за шифру оставите непопуњено. Након такмичења нема могућности за исправку.

2.2. Мерење времена почиње након поделе задатака, по могућности у 10.00. Ученици треба да буду у одговарајућим учионицама најкасније у 9.45, да би било довољно времена за припрему.

2.3. Након тестирања ученик треба да преда само кодну листу за одговоре, које школе враћају организатору на дан такмичења, евентуално наредни дан, у петак, ако нису у могућности да пошаљу 17. марта. Треба вратити све кодне листе, и празне и неискоришћене. Листе за одговоре спаковати у добијене коверте и послати на адресу

Природно-математички факултет

Радоја Домановића 12

34000 Крагујевац

са назнаком „За Кенгур 2022.

2.4. Након такмичења требало би попунити ДОПИС који је достављен школама и који садржи број ученика који су се такмичили по разредима. Уколико неки ученик не може да учествује на такмичењу, може га заменити други. Након такмичења сваку измену треба написати у ДОПИСУ у одговарајућој табели. ДОПИС послати организатору са кодним листама.

 

3. РЕШЕЊА И РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА

3.1. Привремене резултате поставићемо на интернет најкасније 30.03.2023.

3.2. Провера резултата може се тражити у року од недељу дана од дана објаве. Молбу за проверу је могуће директно унети на сајт, а изузетно молбу може да пошаље школаверену потписом и печатом). Молбе слати само у реалним случајевима.

3.3. По правилима такмичења, објављивање задатака на интернету је забрањено пре 16. априла 2023.

3.4. Школе за које се утврди да се нису држале правила биће искључене из такмичења, али се надамо да до тога неће доћи. Ако неко има сазнања да такмичење у школи није организовано по правилима, молимо да јави организатору.

Актуелне информације можете пратити на веб страници https://dms.rs/kengur/. Свака школа биће обавештена и путем електронске поште.

Хвала на сарадњи.

Друштво математичара Србије

to-top